ANBI

ANBI

Doelstelling Stichting Zuiderpark:

Stichting Zuiderpark ondersteunt omwonenden, gebruikers en ondernemers van het Zuiderpark bij het veiliger, schoner, sportiever en duurzamer maken van het Zuiderpark.

Doelen

 • Het vormen van een platform om zo een verbintenis te creëren tussen de omliggende wijken, omwonenden, ondernemers en anderen die betrokken zijn bij het Zuiderpark;
 • Intermediair tussen gemeente, omwonenden, ondernemers en gebruikers om ideeën en plannen voor het Zuiderpark met elkaar bespreekbaar – en mogelijk te maken.
 • Het faciliteren van omwonenden, ondernemers en gebruikers voor het uitvoeren van (omwonende)initiatieven in en rondom het Zuiderpark;
 • Informeren van omwonenden over activiteiten en gebeurtenissen in het Zuiderpark;
 • Afstemming van de veelheid aan initiatieven en projecten in en rondom het Zuiderpark.

Structurele activiteiten:

 • Overleg met gemeente, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden per deelproject
 • Overleg met aannemers en projectleiders;
 • organiseren van opschoondagen met vrijwilligers, minimaal 1 keer per jaar, waarbij onkruid wordt verwijderd en zwerfvuil opgeruimd;
 • informeren van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden via website, social media, informatieavonden, nieuwsbrieven, publieke media voorafgaand aan elk deelprojecten;
 • participatie bijeenkomsten Gemeente Den Haag, wijkverenigingen, Platformen;
 • ondersteunende werkzaamheden: bestuursvergaderingen (5 x per jaar), Bewoners en vrijwilligers vergaderingen ( 4 x per jaar), Ondernemers  vergaderingen (2 x per jaar) onderhoud website, afstemming gemeente en wijkverenigingen.

Fiscaal nummer (RSIN)
8580 50 262
Contactgegevens
Zie onder: Contact 

Bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
Zie onder Contact

Beleidsplan
Zie Beleidsplan, downloadbaar via de knop onderaan deze pagina     

Akte van oprichting
Zie Statuten, downloadbaar via de knop onderaan deze pagina

Inkomsten
De inkomsten van de stichting bestaan uit subsidies van de Gemeente Den Haag.

Beloningsbeleid
Stichting Zuiderpark heeft geen beloningsbeleid. Stichting Zuiderpark wordt bestuurd door onbezoldigde bestuurders. Bestuursleden ontvangen geen vaste onkostenvergoeding.
Jaarlijks wordt door de stichting een begroting opgesteld van kosten voor beheer en activiteiten. Bij de uitvoering van de in het beleidsplan opgenomen activiteiten zijn voor de stichting vrijwilligers werkzaam. Aan vrijwilligers wordt geen vorm van beloning of onkostenvergoeding toegekend. 


Verslag van de uitgeoefende activiteiten en Financiële verantwoording

Over de inkomsten en de uitgaven van de stichting wordt door het bestuur verantwoording afgelegd in de jaarrekening. Het volledige verslag is te downloaden via de knop onderaan deze pagina.

 

Wilt u weten wat een ANBI is, dan kunt u dit nalezen op de website van de belastingdienst.